Update : 2008-07-02

Dialogue with Manuscripts—The Secret of Painting

Organizer: Shanghai Duolun Museum of Modern Art
Co-organizer: Si Chuan Suiyue Art Co., Ltd.
Chief Planner: Du Fang, Chen Haiquan, Wang Qi
Curator: Ning Jia, Gu Jiajun
Opening Ceremony: 4 pm, 30th, Oct., 2016
Exhibition Time: 30th, Oct., 2016-4th, Dec., 2016
Location: Shanghai Duolun Museum of Modern Art (No.27 Duolun Road)
Special Acknowledgment: Shanghai Shunexpo Logistics Co., Ltd.

List of Artists: (Followed by Alphabetical order)
Chang Qing, Chen Shuzhong, Chen Si, Fan Bo, Guo Wei, Guo Jin, He Duoling, He Hongzhou, Kong Guoqiao, Li Qiang, Li Jikai, Liang Xu, Liu Xiaoxi, Liu Ke, Liu Jianming, Liu Yanqiang, Luo Fahui, Pang Maokun, Peng Fangshan, Qiu Huadan, Shen Fan, Shi Qun, Wang Chengyun, Wang Chaogang, Xue Song, Zhang Qikai,Zhong BiaoThe grand opening of Dialogue with Manuscripts-The Secret of Painting will be held in Shanghai Duolun Museum of Modern Art in 4pm, 30th, October, 2016. This exhibition is organized by Shanghai Duolun Museum of Modern Art and co-organized by Si Chuan Suiyue Art Co., Ltd. And the participating artists range from 1940s to 1980s, among who have become a name long ago in the 1980s as well as young people who have just begun to display talents. Their works and manuscripts will reveal the long-lasting and attractive secrets of painting.

More info ...