Update : 2008-07-02

Manjusri
—Yu Gao's Works Exhibition

Exhibition Time: 20 Dec 2014——4 Jan 2015(closed every Monday)
Opening Time: 3 pm, 20 Dec 2014
Location: Shanghai Duolun Museum of Modern Art
(27 Duolun Rd. Hongkou District, Shanghai)
Organization: Shanghai Duolun Museum of Modern Art
Sponsor: 2102 Art Horizon

Exhibition Director: Du Fang
Curator: Wang Chunchen
Assistant curator: Gu Jiajun, Zeng Yulan
Academic Director:Li Wenzi
Art Director: Zhang Wei
Coordinator: Wu Biao, Teng Long

More info ...