Update : 2008-07-02

IN THEIR PLACES
THE SELF CONSTRUCTION IN CONTEMPORARY ART

Host Unit: Shanghai Duolun Museum Of Modern Art
Exhibition Time: From September 13, 2014 to September 27, 2014
Opening Time: 15:00 p.m. September 13(Sat.), 2014
Place: Shanghai Duolun Museum Of Modern Art
Curator: Qiu Haibo

Artists:A Limmy Fand,Ding Zhengkuo,Ma Lihua,Wang Fan,Liu Gang,Lv Xiaowen,Zhu Jingyi,Tang Shu,Zhang Yongjun,Zhang Yong,Zhang Qizhuang,Chen Xiaohu,Li Zengguo,Yan Linfang,Zhou Jin,Ge Xiaofei,Ge Hui,Xuan Chenhao,Zhao Gengzi,Weng Yu,Xu Guofeng,Su Baohua,Kang Kai,Cai Zhong
Graphic Design: Zhang Xinxin

More info ...