Update : 2008-07-02

PAINT AS PLEASED

Exhibition Time: 20 Oct 2014——31 Oct 2014
Organization: Shanghai Duolun Museum of Modern Art
Opening Time: 3 pm, 19 Oct 2014
Location: Shanghai Duolun Museum of Modern Art(27 Duolun Rd. Hongkou District, Shanghai)
Curator: Fu Jun, Su Dan
Artists: Du Baoyin, Lou Haiyang, Mao Zongzhong, Huang He

More info ...